Bài 9: Hàm trong PHP

Đây là bài viết số 8 trong 12 bài viết của loạt series Học PHP cơ bản

Hàm là gì?

Hàm là một chương trình nhỏ có chức năng để giải quyết mộ công việc cụ thể , Theo cách dễ hiểu, Hàm giống như các công cụ tự động vậy. Trong cuộc sống, nếu coi Xe Bus là một hàm, thì hàm này có chức năng di chuyển từ điểm bus này đến điểm bus khác giải quyết vấn đề cụ thể cho chúng ta là di chuyển đến điểm cần đến. Ta vào bài luôn nhé.

Cấu trúc của 1 hàm và cách gọi hàm.

function tên_hàm( $value) {

//các câu lệnh trong hàm.

return $something;

}

– Trong đó function là từ khóa để khai báo đây là hàm, bắt buộc phải có. tên_hàm là tên của hàm. tất nhiên rồi, $value là giá trị truyền vào hàm, return  $something; là hàm sẽ trả về giá trị trong $something sau khi kết thúc, có những hàm không cần quan tâm giá trị trả về mà chỉ quan tâm đến các dòng lệnh trong hàm.

-Gọi một hàm : tên_hàm($value);

Ví dụ:

funtion tinh_so_binh_phuong ($so) {
    $so_binh_phuong = $so * $so;
    return $so_binh_phuong;
}
// Gọi một hàm
$so = 18;
tinh_so_binh_phuong($so);

 

Truyền nhiều biến(giá trị) vào hàm

Để truyền nhiều biến vào hàm :

function tên_hàm( $value1, $value2, $value3,…) {

//các câu lệnh trong hàm.

return $something;

}

giống như bình thường, chỉ cần thêm dấu phẩy để phân biệt vác biến.

Ví dụ:

<?php
funtion chu_vi_tam_giac ($canh1, $canh2, $canh3) {
$chu_vi = ($canh1 + $canh2 + $canh3) / 3;
return $chu_vi;
}

chu_vi_tam_giac(2,3,5);
?>

Biến toàn cục và biến cục bộ

Hiểu theo cách đơn giản, biến toàn cục là biến được khai báo bên ngoài một hàm, vòng lặp, biểu thức điều kiện, có thể được dùng ở bất cứ đâu trong chương trình, muốn gọi nó bên trong một hàm thì thêm từ khóa global vào trước. Biến cục bộ  là biến được khai báo trong hàm, vòng lặp, biểu thức điều kiện, chỉ có hiệu lực bên trong hàm, vòng lặp, biểu thức điều kiện đó.

Ví dụ:

<?php 
 $bien_toan_cuc = 'Biến toàn cục';
function mot_ham_nao_do() {
$bien_cuc_bo = 'biến cục bộ;
echo $bien_cuc_bo;
global $bien_toan_cuc;
echo $bien_toan_cuc;
}
echo $bien_cuc_bo;// tất nhiên là dòng này sai rồi
?>

 

Bài viết cùng series:<< Bài 7: Vòng lặp trong PHPBài 8: Lệnh break, continue, exit trong php >>
Tags:

Bình luận

0 bình luận

  • Hãy là người đầu tiên để lại bình luận cho bài viết này!