Lệnh reload nginx Larvps

0 1 * * * /etc/larvps/menu/action/zero_ssl/renew_zerossl >> /dev/null 2>&1
28 0 * * * “/root/.acme.sh”/acme.sh –cron –home “/root/.acme.sh” > /dev/null
0 2 1 * * /bin/systemctl reload nginx.service >> /dev/null 2>&1

Tags:

Bình luận

0 bình luận

  • Hãy là người đầu tiên để lại bình luận cho bài viết này!