Chống SPAM cho Contact Form 7

Cách 1: Cách chống spam bằng field ẩn

/*Thêm 1 field ẩn vào form cf7*/

add_filter('wpcf7_form_elements', 'lbk_check_spam_form_cf7');
function lbk_check_spam_form_cf7($html){
    $html = '<div style="display: none"><p><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="devvn"><input size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text" aria-invalid="false" value="" type="text" name="lbk"></span></p></div>' . $html;

    return $html;
}

/*Kiểm tra form đó mà được nhập giá trị thì là spam*/
add_action('wpcf7_posted_data', 'lbk_check_spam_form_cf7_vaild');
function lbk_check_spam_form_cf7_vaild($posted_data) {
    $submission = WPCF7_Submission::get_instance();
    if (!empty($posted_data['lbk'])) {
        $submission->set_status( 'spam' );
        $submission->set_response( 'You are Spamer' );
    }
    unset($posted_data['lbk']);
    return $posted_data;
}
Tags:

Bình luận

0 bình luận

  • Hãy là người đầu tiên để lại bình luận cho bài viết này!