Tag Archives: php

Lấy thông tin bài viết trong wordpress

Trong bài viết này  tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy ra và sử dụng...

Hướng dẫn viết một WordPress Plugin cơ bản

Hướng dẫn viết WordPress Plugin cơ bản WordPress Plugin là tập lệnh PHP mở rộng...

Bài 8: Lệnh break, continue, exit trong php

Lệnh break Lệnh break thường được dùng để thoát khỏi vòng lặp cho dù vòng...

Bài 7: Vòng lặp trong PHP

Trong mội ngôn ngữ lập trình, vòng lặp luôn là một kiến thức quan trọng...

Bài 6: Câu lệnh điều kiện – rẽ nhánh

Trong các các ngôn ngữ lập trình thì cấu trúc rẽ nhánh là phần rất...

Bài 5: Toán tử trong PHP

Xem xét một biểu thức tính toán trong PHP ví dụ: 18 + 10, đây...

Bài 4: Các kiểu dữ liệu trong PHP

Trong bài viết thứ 4  của loạt series học PHP cơ bản, chúng ta sẽ...

Bài 3: Biến là gì? Ăn được không?

Biến là gì? Tại sao phải dùng đến Biến? Biến hiểu nôm na là một...

Bài 2 Tạo và chạy một file PHP như thế nào

Tạo một tập tin PHP – Để tạo một tập tin PHP thì bạn thực...

Bài 1: Cài đặt môi trường để học PHP

– Không giống với việc lưu tập tin trong ngôn ngữ HTML, một tập tin...