FIX ERROR: mysqli::real_connect(): (hy000/1045): access denied for user ‘admin’@’localhost’ (using password: yes)

Đây là bài viết số 2 trong 5 bài viết của loạt series Quản trị larvps

B1: Mở file /etc/my.cnf hoặc /etc/mysql/my.cnf

B2: Thêm skip-grant-tables vào dưới dòng [mysqld]

B3: Khởi động lại mysql (Ex: larvps mysql -r)

B4: Mở comand quản lý VPS/HOST và Chạy lệnh mysql -u root

B5: Sau đó chạy FLUSH PRIVILEGES;

B6: Kiểm tra bảng user có tài khoản cần login chưa SELECT user, host FROM mysql.user;

B7: Nếu chưa có user thì tạo 1 user bằng lệnh CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Nếu user đã tồn tại, muốn thay đổi mật khẩu thì chạy lệnh SET PASSWORD 'username'@'localhost' = PASSWORD('newPassword');

B8: Cấp tất cả quyền cho người dùng: GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'username'@'localhost';

B9: Xóa dòng skip-grant-tables đã thêm ở B2 và khởi động lại mysql

B10: Login phpmyadmin và check xem đã tạo thành công chưa.

Chú ý: Nếu ô GRANT không được chọn ( tức là tài khoản đó không thể cấp quyền cho tài khoản khác)… Bạn có thể chạy thử lệnh bên dưới thay cho lệnh ở bước 8
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'username'@'localhost' REQUIRE NONE WITH GRANT OPTION MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0;

Bài viết cùng series:<< Khắc phục lỗi www không cài được sslKhôi phục menu larvps >>
Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

    Vui lòng để lại thông tin để chúng tôi trực tiếp tư vấn cho bạn.

    Họ tên

    Số điện thoại

    Ghi chú