Sửa lỗi “aggregateRating”, “review”, “brand”(optional)

Cách phổ biến


/**
* Remove the generated product schema markup from the Product Category and Shop pages.
*/
function wc_remove_product_schema_product_archive() {
remove_action( 'woocommerce_shop_loop', array( WC()->structured_data, 'generate_product_data' ), 10, 0 );
}
add_action( 'woocommerce_init', 'wc_remove_product_schema_product_archive' );

or đoạn coder này

/*
* Remove the default WooCommerce 3 JSON/LD structured data format
*/
function remove_output_structured_data() {
remove_action( 'wp_footer', array( WC()->structured_data, 'output_structured_data' ), 10 ); // Frontend pages
remove_action( 'woocommerce_email_order_details', array( WC()->structured_data, 'output_email_structured_data' ), 30 ); // Emails
}
add_action( 'init', 'remove_output_structured_data' );

Cách khác:

Với rank mark seo: Please Turn On the Remove Snippet option.

Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

    Vui lòng để lại thông tin để chúng tôi trực tiếp tư vấn cho bạn.

    Họ tên
    Số điện thoại
    Ghi chú