Thêm tiêu đề danh mục, thẻ vào trang archive post

Thêm tiêu đề danh mục, thẻ vào trang archive post

Thêm đoạn code bên dưới vào file function.php


add_filter('get_the_archive_title', function ($title) {
 if (is_category()) {
  $title = single_cat_title('Chuyên mục: ', false);
 } elseif (is_tag()) {
  $title = single_tag_title('Thẻ: ', false);
 } elseif (is_author()) {
  $title = 'Tác giả: <span class="vcard">' . get_the_author() . '</span>';
 } elseif (is_tax()) { //for custom post types
  $title = sprintf(__('%1$s'), single_term_title('', false));
 } elseif (is_post_type_archive()) {
  $title = post_type_archive_title('', false);
 }
 return $title;
});

function lbk_add_page_header() {
 if ( is_archive() ) {
  ob_start();
  ?>
  <header class="archive-page-header" style="margin-top: 30px;">
   <div class="row">
    <div class="large-12 text-center col pb-0">
     <h1 class="page-title is-large uppercase">
      <?php echo get_the_archive_title(); ?>
     </h1>
    </div>
   </div>
  </header>
  <?php
  echo ob_get_clean();
 }
}
add_action( 'flatsome_after_header', 'lbk_add_page_header' );

Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

  Vui lòng để lại thông tin để chúng tôi trực tiếp tư vấn cho bạn.

  Họ tên
  Số điện thoại
  Ghi chú