Hướng dẫn thiết lập SMTP cho WordPress để gửi mail không dùng plugin

Trước hết bạn cần phải có thông tin SMTP. Bạn có thể dụng Gmail, Mailgun,….

Tiếp theo, bạn hãy mở file function.php trong theme bạn đang sử dụng và chèn đoạn code sau:


add_action( 'phpmailer_init', 'send_smtp_email' );
function send_smtp_email( $phpmailer ) {
  	$phpmailer->isSMTP();
  	$phpmailer->Host    = ''; //Nhập SMTP Host
  	$phpmailer->SMTPAuth  = ''; //Nhập SMTP Auth. Giá trị true hoặc false
  	$phpmailer->Port    = ''; //Nhập SMTP Port. 587, 465 hoặc 25
  	$phpmailer->Username  = ''; //Nhập SMTP Username
  	$phpmailer->Password  = ''; //Nhập SMTP Password
  	$phpmailer->SMTPSecure = ''; //Nhập SMTP Secure. Giá trị tls hoặc ssl
  	$phpmailer->From    = ''; //Nhập From Email. Email gửi khi khách nhận được
  	$phpmailer->FromName  = ''; //Nhập From Name. Tên người gửi khi khách hàng nhận được
  }
wp_mail( $to, $subject, $message, $headers, $attachments );

Sau khi thiết lập xong bạn có thể test bằng Contact Form 7 hoặc hàm wp_mail()
Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn để dùng gửi mail smtp trên các nền tảng khác wp bạn có thể tham khảo thư viện tại đây PHPMailer

Tags:

Bình luận

0 bình luận

 • Hãy là người đầu tiên để lại bình luận cho bài viết này!