Các hàm sử dụng thông tin bài viết wordpress

Hãy xem bài trước: lấy thông tin bài viết trong wordpress trước khi đọc bài này bạn nhé. bài Các hàm sử dụng thông tin bài viết wordpress có thể sử dụng được chỉ khi đã lấy được thông tin của bài viết.

Các hàm thông dụng lấy thông tin một bài viết

Các hàm chủ yếu

 • the_permalink() – Hiển thị thị đường dẫn của bài viết
 • the_title() – Hiển thị tiêu đề của bài viết
 • the_content() – Hiển thị nội dung chi tiết của bài viết
 • the_excerpt() – Hiển thị nội dung mổ tả cho bài viết
 • the_ID() – Hiển thị id của bài viết
 • the_tags() – Hiển thị các thẻ của bài viết
 • the_date() – Hiển thị ngày đăng bài viết
 • the_category() – Hiển thị các chuyên mục của bài viết.
 • the_author_posts_link() – Hiển thị các bài viết cùng tác giả
 • the_post_thumbnail() – Hiển thị ảnh nổi bật của bài viết
 • get_post_meta() – Lấy ra metadata chỉ định của bài viết.

Các hàm thường sử dụng nhiều lần the_post_thumbnail(), the_date(), the_category, the_permalink(), the_title(), the_excerpt(), the_ID().

Ví dụ thực tế:

Lấy 5 bài viết mới nhất:


<?php

$args = [
'posts_per_page' => 5,
]

$new_posts = new WP_Query( $args );

if ( $new_posts->have_posts() ) :
echo '<div class = "lbk-new-posts">'
while ( $new_posts->have_posts() ) : $new_posts->the_post();
?>
<div class ="post-item">
<div class="post-image">
<?php the_post_thumbnail('thumbnail') ?>
</div>
</div>
<div class ="post-box-text">
<?php the_category(', ') ; ?>
<a href="<?php echo get_the_permalink();?>"><h5 class = "post-title"><?php get_the_title() ?></h5></a>
</div>
<?php
the_date( 'd-m-Y', '<span>', '</span>' );

$excerpt = get_the_excerpt();
$excerpt = substr( $excerpt, 0, 150 );
$result = substr( $excerpt, 0, strrpos( $excerpt, ' ' ) );
echo '<p class="post-excerpt">'.$result.'</p>';
?>
?>
</div>
<?php
endwhile;
echo "</div>"
endif;

wp_reset_postdata();

Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

  Vui lòng để lại thông tin để chúng tôi trực tiếp tư vấn cho bạn.

  Họ tên
  Số điện thoại
  Ghi chú