Điều khoản dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Dịch vụ

Bằng cách truy cập, duyệt và / hoặc sử dụng trang web và / hoặc dịch vụ của chúng tôi được đăng trên trang web, bạn được coi là chấp nhận các điều khoản dịch vụ và đồng ý bị ràng buộc bởi thỏa thuận này liên quan đến việc sử dụng trang web đó.

Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi thỏa thuận này, vui lòng không truy cập, duyệt hoặc sử dụng trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp.

Quyền sở hữu trang web của chúng tôi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi

Nội dung của trang web của chúng tôi là dành cho việc sử dụng cá nhân của người dùng của chúng tôi. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và nội dung được hiển thị trên Trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, dữ liệu, thông tin, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, URL và nội dung do bên thứ ba cung cấp, là tài sản của lbk.vn hoặc các bên thứ ba tương ứng và được bảo vệ bởi quyền tác giả, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật độc quyền khác.

Ngoại trừ được ủy quyền rõ ràng bởi lbk.vn, bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, chuyển nhượng, phân phối, thực hiện, hiển thị, cấp phép, thiết kế ngược hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào có sẵn thông qua trang web.

Thay đổi đối với thỏa thuận này

lbk.vn có thể thực hiện các thay đổi đối với Thỏa thuận này theo thời gian theo quyết định riêng của mình. Mỗi lần thay đổi được thực hiện đối với Thỏa thuận này, Thỏa thuận sửa đổi sẽ được đăng trên trang chủ. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ Trang web nào của chúng tôi sau khi đăng các thay đổi cấu thành sự chấp nhận của bạn về bất kỳ thay đổi nào như vậy. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này tại đây. Vui lòng kiểm tra trang này theo thời gian để biết các điều khoản sử dụng hiện tại.

Chính sách bảo mật của chúng tôi

Thông tin mà chúng tôi có được thông qua việc bạn sử dụng bất kỳ Trang web nào của chúng tôi, cho dù thông qua quy trình đăng ký hay cách khác, phải tuân thủ chính sách bảo mật được đăng trên trang web đó (“Chính sách bảo mật”).

Chính sách bảo mật bao gồm các điều khoản và điều kiện chi phối việc thu thập và sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm các quyền tương ứng của chúng tôi liên quan đến thông tin đó.

Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật trước khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không muốn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo mật được áp dụng, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Chính sách khác

Việc sử dụng trang web của bạn cũng phải tuân thủ các chính sách, tuyên bố từ chối trách nhiệm và hướng dẫn khác mà chúng tôi đăng trên trang web đó theo thời gian.

Giấy phép của bạn để truy cập nội dung trên trang web của chúng tôi

Bạn được cấp giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ, in, lưu trữ, lưu trữ và phân phối nội dung được truy xuất từ Trang web của chúng tôi thông qua trình duyệt web tiêu dùng thông thường, miễn là bạn không (và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, kỹ sư đảo ngược, lắp ráp ngược hoặc tìm cách khám phá bất kỳ mã nguồn, bán, gán, cấp phép phụ, cấp quyền lợi bảo mật hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào trong lbk.vn Dịch vụ hoặc xóa hoặc che khuất thông báo bản quyền hoặc các thông báo khác được hiển thị trên nội dung. Bạn không thể sao chép, in, lưu trữ, lưu trữ hoặc phân phối nội dung được truy xuất từ Trang web theo bất kỳ cách nào, cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của lbk.vn hoặc chủ bản quyền được xác định trong thông báo bản quyền liên quan.

Bạn đồng ý không sửa đổi Dịch vụ lbk.vn dưới bất kỳ hình thức hoặc hình thức nào hoặc sử dụng các phiên bản sửa đổi của Dịch vụ lbk.vn, bao gồm (không giới hạn) với mục đích có được quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ lbk.vn hoặc các phần của Dịch vụ. Bạn đồng ý không truy cập vào Dịch vụ lbk.vn bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện được cung cấp bởi lbk.vn để sử dụng trong việc truy cập vào các Dịch vụ lbk.vn.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này, không có nội dung nào trong Thỏa thuận này hoặc trên Trang web được hiểu là trao bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào khác, rõ ràng, bằng ngụ ý, estoppel hoặc khác, đối với bất kỳ Nội dung lbk.vn nào hoặc dưới bất kỳ Nội dung của bên thứ ba. Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

Nếu bạn chọn chuyển tiếp nội dung từ Trang web qua email thông qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ chuyển tiếp nội dung đó tới người nhận sẵn sàng đã biết và bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ đó để tham gia vào spam hoặc hành vi trái phép khác.

Sửa đổi đối với dịch vụ lbk.vn

lbk.vn bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào và theo thời gian để sửa đổi, đình chỉ, chấm dứt hoặc chấm dứt Dịch vụ lbk.vn (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng lbk.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng, ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ lbk.vn nào.

Từ chối trách nhiệm thông tin và từ chối bảo hành

Bằng cách sử dụng dịch vụ lbk.vn bạn hiểu và đồng ý rằng:

– lbk.vn Dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Không có nội dung trên trang web của chúng tôi là nhằm tạo thành chuyên nghiệp. lbk.vn hoặc cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc tài liệu trên trang web của chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ hành động hoặc hành động nào bạn thực hiện dựa trên thông tin, dịch vụ hoặc tài liệu khác trên trang web của chúng tôi.

– Việc bạn sử dụng các dịch vụ của lbk.vn là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ lbk.vn được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. lbk.vn hoàn toàn từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù được thể hiện hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về tiêu đề, khả năng bán hàng, thể dục cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

– lbk.vn không đại diện hoặc bảo hành rằng lbk.vn Services sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, rằng Dịch vụ lbk.vn sẽ không bị gián đoạn, bảo mật, hiện tại hoặc không có lỗi, rằng kết quả có thể thu được từ việc sử dụng lbk.vn Dịch vụ sẽ chính xác, kịp thời, hữu ích hoặc đáng tin cậy hoặc chất lượng của bất kỳ bài đăng, sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn nhận được thông qua Dịch vụ của lbk.vn sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.

– Bất kỳ tài liệu nào có được thông qua việc sử dụng các Dịch vụ của lbk.vn được thực hiện theo ý riêng và rủi ro của bạn, và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi hỏng hóc cho hệ thống máy tính hoặc mất dữ liệu do tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào.

– Không có lời khuyên hoặc thông tin, dù bằng miệng hoặc bằng văn bản, do bạn lấy từ Trang web của chúng tôi hoặc thông qua hoặc từ Dịch vụ lbk.vn sẽ tạo bất kỳ bảo hành nào không được nêu rõ trong điều khoản của họ.

Trách nhiệm hữu hạn

Bạn hiểu và đồng ý rằng lbk.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả, gương mẫu hoặc trừng phạt nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ mất mát sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất thiện chí, chi phí mua sắm các dịch vụ thay thế, hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả, gương mẫu hoặc thiệt hại nào khác, bất kỳ lý do trách nhiệm nào, cho dù vi phạm hợp đồng, lừa đảo (bao gồm sơ suất và trách nhiệm pháp lý) kết quả là: (1) việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, Dịch vụ lbk.vn, (2) chi phí mua sắm dịch vụ thay thế, hàng hóa hoặc trang web, (3) truy cập trái phép hoặc thay đổi truyền của bạn, (4) tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ Bên thứ ba nào trên Trang web của chúng tôi, (5) dựa vào nội dung trên Trang web của chúng tôi hoặc (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ lbk.vn. Những hạn chế này sẽ áp dụng hay không lbk.vn đã được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy và bất kể sự thất bại của mục đích thiết yếu của bất kỳ biện pháp hạn chế nào.

Một số khu vực pháp lý không cho phép hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả, gương mẫu hoặc trừng phạt, vì vậy một số giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Bồi thường lbk.vn

Bạn đồng ý bồi thường và giữ lbk.vn, các chi nhánh, nhân viên, giám đốc, nhân viên và đại lý của họ vô hại và chống lại mọi trách nhiệm, tổn thất, yêu cầu, yêu cầu, tranh chấp, thiệt hại hoặc chi phí dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn , các luật sư hợp lý, phí và chi phí kiện tụng, kết quả từ hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với (a) việc bạn sử dụng hoặc dựa vào Dịch vụ của lbk.vn, (b) kết nối của bạn với trang web của chúng tôi, (c) vi phạm Thỏa thuận này, hoặc (d) vi phạm bất kỳ quyền nào của một bên khác.

Không có thỏa thuận nào khác giữa chúng tôi

Ngoại trừ Chính sách bảo mật của chúng tôi, Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và lbk.vn về việc quản lý việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn và thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa bạn và lbk.vn cho mục đích đó, bao gồm mọi thỏa thuận thành viên hoặc các thỏa thuận tương tự áp dụng cho Trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ lbk.vn.

 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Công ty TNHH giải pháp số LBK

Bình luận

0 bình luận

  • Hãy là người đầu tiên để lại bình luận cho bài viết này!